ഇന്റേണല്‍ വിജിലന്‍സ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലെ ക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആഡിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.(PAN/1/2023-E1(DP) date 12/01/2023)