പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി / ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ റേഷ്യോപ്രമോഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. (PAN/5886/2020-E7(DP) dated 20-01-2023