കെ പി ഇ പി എഫ് - NRA - അനുവദിക്കുന്ന പരിധി വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പുനര്‍നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്