തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കുടിവെള്ളവിതരണം - വാഹനങ്ങളില്‍ GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 06.03.2024 ന് 3 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.