കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം –അറിയിപ്പ്