സീനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലെ അന്തിമ സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിലെ സ്ഥാനം പുനഃ ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമതി രെഞ്ചു വി ആർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്