ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം - ടെണ്ടർ അറിയിപ്പ് : Dated:28/10/2021

1. Last Date & time for submission of tender/bid : l0/ll/2021, 11.00 am
2. Date & time of opening tender/bid : 10/11/2021, 02.00 pm