ജനകീയം മെഗാ ക്വിസ് - വിഷയങ്ങള്‍

1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം / പഞ്ചായത്ത് രാജ് 

2. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം 

3. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം / ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം 

4. പൌരബോധം 

5. ശുചിത്വ ബോധം 

6. ജനകീയാസൂത്രണം 

7. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം 

8. കേരള ചരിത്രം 

9.  പൊതു വിജ്ഞാനം