ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി ചെലവ് 96.07 %..............