ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി ചെലവ് 70.24 %...........................