ഇംപ്ലിമെന്റിങ്ങ് ഓഫീസര്‍ മാര്‍ക്ക് ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലോഗിന്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം J8-38008/2017 Dt 13-11-2017