പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഷ്രെഡര്‍ യൂണിറ്റ്/ ബെയ്ലിംഗ് യൂനിറ്റ് - സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച്