മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍