പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ആഡിറ്റ് ടീമിന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സര്‍ക്കുലര്‍ M2-25097/16 Dt 30-12-2017.