വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത നിവാരണം - മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ശവശരീരങ്ങള്‍ മറവു ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്ത്.