കോവിഡ് 19 പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍

 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍

            

തിരുവനന്തപുരം

Click Here

കൊല്ലം    

Click Here

പത്തനംതിട്ട   

Click Here

ആലപ്പുഴ      

Click Here

കോട്ടയം

Click Here

ഇടുക്കി   

Click Here

എറണാകുളം

Click Here

തൃശൂര്‍ 

Click Here

പാലക്കാട് 

Click Here

മലപ്പുറം    

Click Here

കോഴിക്കോട്  

Click Here

വയനാട്     

Click Here

കണ്ണൂര്‍  

Click Here

കാസര്‍ഗോഡ്‌  

Click Here