മാലിന്യ സംസ്കരണം / ശുചിത്വം രംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ 

 

മാലിന്യ സംസ്കരണം / ശുചിത്വം രംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ 

 

കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 

gp1

തരിയോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 

gp2

 

നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 

gp3

വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

gp4

നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

gp5

 

ഇരട്ടയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

gp6

 

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

gp7

 

കൊടുമ്പ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

gp8

 

മാലിന്യ സംസ്കരണം / ശുചിത്വം രംഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലായ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ 

 

1. മുട്ടില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  - വയനാട് ജില്ല

2. വാണിമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -കോഴിക്കോട് ജില്ല

3. മുടക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -എറണാകുളം ജില്ല