ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകൾ

Source: Sulekha Plan Monitoring System  
Fundallocation

                                          Note: From 2015-16 total no of GPs reduced from 978 to 941

Year Total Allocation (Rs in Lakhs)
2013-2014 276538.65
2014-2015 324273.41
2015-2016 303246.62
2016-2017 326959.44

 

2013-14 yearwise
2013-14
District Allocation (Rs in lakhs)
Alappuzha 17550.49
Ernakulam 20722.69
Idukki 17333.31
Kannur 17085.62
Kasargod 11451.81
Kollam 22994.19
Kottayam 16025.64
Kozhikode 20565.58
Malappuram 27739.30
Palakkad 31255.61
Pathanamthitta 11973.86
Thiruvananthapuram 25183.85
Thrissur 24285.16
Wayanad 12371.54
   
2014-15
2014-2015
District Allocation (Rs in Lakhs)
Alappuzha 20471.86
Ernakulam 23987.34
Idukki 19701.3
Kannur 21191.12
Kasargod 13476.76
Kollam 27115.4
Kottayam 19486.51
Kozhikode 23503.93
Malappuram 35248.23
Palakkad 35232.08
Pathanamthitta 13583.78
Thiruvananthapuram 29766.96
Thrissur 27863.67
Wayanad 13644.47
   
2015-16
2015-16
District Allocation (Rs in Lakhs)
Alappuzha 20955.81
Ernakulam 22416.69
Idukki 18717.43
Kannur 16574.2
Kasargod 13195.84
Kollam 26238.71
Kottayam 17070.1
Kozhikode 21021.19
Malappuram 29836.17
Palakkad 33940.88
Pathanamthitta 13290.53
Thiruvananthapuram 27063.4
Thrissur 30248.47
Wayanad 12677.2
   
2016-17
2016-2017
District Allocation (Rs in Lakhs)
Alappuzha 22095.60
Ernakulam 23493.63
Idukki 21058.25
Kannur 18325.32
Kasargod 15175.63
Kollam 27627.84
Kottayam 19104.65
Kozhikode 22606.84
Malappuram 31472.37
Palakkad 36957.96
Pathanamthitta 15512.11
Thiruvananthapuram 30866.88
Thrissur 28424.62
Wayanad 14237.74