പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി (എസ്.സി.പി)

Source: Sulekha Plan Monitoring System  
Fundallocation

                                        

Year Total Allocation (Rs in Lakhs) Total Expenditure(Rs in Lakhs
2013-2014 63296.87 48343.94
2014-2015 62816.55 40964.32
2015-2016 67265.47 43709.15
2016-2017 62761.89 35615.95

 

2013-14 yearwise
2013-14
District Expenditure%
Alappuzha 81.58
Ernakulam 82.19
Idukki 86.35
Kannur 76.45
Kasargod 72.80
Kollam 74.22
Kottayam 64.39
Kozhikode 77.84
Malappuram 76.72
Palakkad 76.81
Pathanamthitta 70.83
Thiruvananthapuram 71.57
Thrissur 75.87
Wayanad 75.55
   
2014-15
2014-2015
District Expenditure%
Alappuzha 69.14
Ernakulam 65.96
Idukki 72.98
Kannur 60.29
Kasargod 64.83
Kollam 63.30
Kottayam 63.58
Kozhikode 63.38
Malappuram 65.14
Palakkad 69.11
Pathanamthitta 59.63
Thiruvananthapuram 53.93
Thrissur 69.59
Wayanad 65.51
   
2015-16
2015-16
District Expenditure%
Alappuzha 70.43
Ernakulam 69.72
Idukki 69.07
Kannur 60.28
Kasargod 65.34
Kollam 69.28
Kottayam 59.85
Kozhikode 62.33
Malappuram 66.33
Palakkad 67.55
Pathanamthitta 55.43
Thiruvananthapuram 55.32
Thrissur 65.48
Wayanad 60.00
   
2016-17
2016-2017
District Expenditure%
Alappuzha 61.05
Ernakulam 61.71
Idukki 56.88
Kannur 55.18
Kasargod 59.80
Kollam 60.80
Kottayam 61.49
Kozhikode 61.30
Malappuram 59.68
Palakkad 57.72
Pathanamthitta 50.30
Thiruvananthapuram 50.57
Thrissur 47.09
Wayanad 45.30