പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

Jaleel-Minister-image1 T K Jose Marykutty-IAS M.P.AjithKumar
ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍
ബഹു.മന്ത്രി (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം)
ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി. പി മേരിക്കുട്ടി
ഐ എ എസ്  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍
ശ്രീ. എം.പി.അജിത്‌ കുമാര്‍
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍