ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ്‌-പതിനൊന്നിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ലൈബ്രേറിയന്‍ ,നഴ്സറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍,ആയ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

Posted on Thursday, March 7, 2019-11:30 am

കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ല –പതിനൊന്നിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ലൈബ്രേറിയന്‍ ,നഴ്സറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍,ആയ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക