മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.01.2019 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ഓഫീസ് അറ്റന്റുമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്-

Posted on Saturday, March 23, 2019-2:31 pm

 മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.01.2019 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ഓഫീസ് അറ്റന്റുമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്-