ഡിഡിപി –കോഴിക്കോട് ജില്ല -ജീവനക്കാര്യം -2019 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷകരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് 31.05.2019

Posted on Wednesday, June 5, 2019-12:51 pm

ഡിഡിപി –കോഴിക്കോട് ജില്ല -ജീവനക്കാര്യം -2019 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷകരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് 31.05.2019