കോട്ടയം ഡി ഡി പി -കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസീത് ബുക്കുകളില്‍ ക്രമക്കേട് പരിശോധന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Thursday, October 3, 2019-10:50 am

കോട്ടയം ഡി ഡി പി -കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസീത് ബുക്കുകളില്‍ ക്രമക്കേട് പരിശോധന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്