ഡിഡിപി കോഴിക്കോട് - ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം -അലോട്ട് ചെയ്ത സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് നിയമനം