ഡിഡിപി -പാലക്കാട്‌ -ജീവനക്കാര്യം -2020 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം-ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും -13.07.2020

Posted on Tuesday, July 14, 2020-12:04 pm
ഡിഡിപി -പാലക്കാട്‌ -ജീവനക്കാര്യം -2020 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം-ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും -13.07.2020