ഡിഡിപി പാലക്കാട്–ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥാനകയറ്റം –ജില്ലയിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് നിയമനം-03.08.2020