ഡിഡിപി - തിരുവനന്തപുരം  – പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ജില്ലയ്ക്കുള്ളില്‍ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്