ഡിഡിപി- കാസറഗോഡ്-2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും