ഡിഡിപി- കാസറഗോഡ്-2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും