ഡിഡിപി -പത്തനംതിട്ട  -ജീവനക്കാര്യം- ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം -17.07.2021