ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ്-ജീവനക്കാര്യം- സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്കുമാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്