ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ് - ക്ലാര്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉത്തരവ്-06.08.2021