ഡിഡിപി കാസര്‍ഗോഡ്-ജീവനക്കാര്യം- സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും