ഡിഡിപി മലപ്പുറം- ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരുടെ റേഷ്യോ പ്രോമോഷൻ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ്