01/10/2020 മുതല്‍ 31/12/2021 വരെ നിയമന ശുപാര്‍ശ ലഭിച്ച് പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ സേവനത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കരട് - ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Friday, February 11, 2022-12:15 pm

01/10/2020 മുതല്‍ 31/12/2021 വരെ നിയമന ശുപാര്‍ശ ലഭിച്ച് പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ സേവനത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കരട് - ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്