ഡിഡിപി കണ്ണൂര്‍-01.10.2020 മുതല്‍ 31.12.2021 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ക്ലാര്‍ക്ക് മാരുടെ  കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

Posted on Saturday, February 19, 2022-2:30 pm

01.10.2020 മുതല്‍ 31.12.2021 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ക്ലാര്‍ക്ക് മാരുടെ  കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്