ഡിഡിപി കണ്ണൂര്‍-01.04.2018 മുതല്‍ 31.12.2021 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് മാരുടെ കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

Posted on Saturday, February 19, 2022-2:44 pm

ഡിഡിപി കണ്ണൂര്‍-01.04.2018 മുതല്‍ 31.12.2021 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് മാരുടെ  കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്