19/03/2018 തിങ്കളാഴ്ച പകല്‍ 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിഡി പി ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന റോഡ്‌ റോളര്‍ ലേലം അറിയിപ്പ്

Posted on Monday, February 19, 2018-2:15 pm

19/03/2018 തിങ്കളാഴ്ച പകല്‍ 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിഡി പി ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന റോഡ്‌ റോളര്‍ ലേലം അറിയിപ്പ്