ഇടുക്കി ജില്ല –ആര്‍ ജി പി എസ് എ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ റിസോഴ്സ് സെന്റര്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മരങ്ങള്‍ പുനര്‍ ലേലം ചെയ്യുന്ന അറിയിപ്പ്

Posted on Friday, August 10, 2018-4:51 pm
ഇടുക്കി ജില്ല –ആര്‍ ജി പി എസ് എ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ റിസോഴ്സ് സെന്റര്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മരങ്ങള്‍ പുനര്‍ ലേലം ചെയ്യുന്ന അറിയിപ്പ്