ലൈഫ്

ഉയര്‍ന്ന ജീവിത സൗകര്യവും ജീവനോപാധിയും ഉറപ്പാക്കുന്ന സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്    https://lifemission.lsgkerala.gov.in