ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ - പുതുക്കിയ പട്ടിക (16-03-2019)

Posted on Thursday, March 14, 2019-12:52 pm

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിലവിലുള്ള സെക്രട്ടറി മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍  ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു 

പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകള്‍  ഉണ്ടെങ്കില്‍ ടി വിവരം  jddj.dp@gmail.com എന്ന മെയില്‍ ഐ ഡി യിലേക്ക് 

അറിയിക്കുക 

Contact No 9496046901