പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അദാലത്തുകള്‍ - 18-07-2019 മുതല്‍ - അറിയിപ്പ്