2018-19 ലെ മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്