സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനം എന്ന നേട്ടം റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് !!

Posted on Wednesday, March 11, 2020-5:33 pm

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനം  എന്ന നേട്ടം റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് !!