പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി " ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ" ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കുലർ

Posted on Tuesday, March 17, 2020-4:40 pm

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ    കൊറോണ  പ്രതിരോധത്തിനായി " ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ"  ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കുലർ