പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസിലേക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്