സസ്പെന്‍ഷനില്‍ ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ (PAN/8194/2020/D5/DP Dt 22/07/2020)