പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരട് ബൈലാ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.