01/11/2018  മുതല്‍ 30/09/2020 വരെയുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു