പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്.